ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง คนครัว(ทักษะ)
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง คนงานกำเนิดเครื่องไฟฟ้า
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง คนงานทั่วไป
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง นักการภารโรง
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยธุรการ
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง ผู้ดูเเลระบบประปา
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนักงานดับเพลิง
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนังการขับรถยนต์(ทักษะ) 2
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนังงานจดมาตราวัดน้ำ
บันทึกข้อตกลง ตำเเหน่ง พนังงานดับเพลิง