แผนผังบุคลากร

นายประกิจ หมีเปรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นายจำนงค์ ประทุมทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นายทินกร บุญสาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นายสำราญ การุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นางกัญชพร เกตุเรน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นายผดุงชาติ ประทุมมาลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

นายธนพล ภาณุรังกุล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเพียงหทัย ป้อมรุ้ง
นักทรัพยากรบุคคล

นางปาริชาติ บุญจันทร์
หัวหน้านักจัดการงานทั่วไป

นายดนัย อยู่เบิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจตุรงค์ ภักดิ์ประไพ
นิติกร

นางสาวธัญสุดา รอดประชา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายทศพล กระต่ายทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งลัชณีย์ แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นางสาวกมลรัตน์ หงันเปี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์ รู้แสวง
พนักงานขับรถยนต์

นางววิไลภรณ์ เม่นสุข
คนครัวทักษะ

นางวันเพ็ญ คนขำ
คนงานทั่วไป

นางสาวนันทพร ประเสริฐนู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวนุชนาถ อบรมชอบ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวดวงรัตน์ รื่นญาณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนฤมล แช่มชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายทวีพงศ์ เมธีวิชชวัชราธร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชุติญาภัค พุทธาผาย
นักวิชาการศึกษา

นางประนอม เบี้ยวเพ็ง
ผู้ช่วยครููผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรี จันทร์สำอางค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริพร พันธ์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิพร ธวัชชัย
ครูผู้ดูแแลเด็ก

นางสาวบุญชนก สงวนพรรค
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาววนิดา เรืองสุคนธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวเพียงเพ็ญ ศรีฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายธีรวัฒน์ วาทะพุกกณะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฐิติพันธ์ บัวผา
พนักงานดับเพลิง

นายชูชาติ เรืองเกษา
พนักงานดับเพลิง

นายขุนช้าง แสงสกุล
พนักงานขับรถยนตร์

นายสวัสดิ์ เอกเลาว์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก

นายนำชัย แซ่โง้ว
พนักงานจ้างเหมา

นางประนอม มูุลผล
พนักงานจ้างเหมา

นายพรชัย เรืองเกษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวสดใส แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่นักการ

นายประพันธ์ ประทุุมรัตน์
พนักงานจ้างเหมา

นายนนท์ปวิช สุคนธ์ผ่อง
พนักงานจ้างเหมา

-
ผู้อำนวยการกองช่าง

-
หัวหน้ากองช่าง

นางสาวสลัญญา สัจจาสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเริง คงสุข
ผู้ดุแลระบบไฟฟ้า

นายพีรศักดิ์ ประทุมรัตน์
ผู้ดุแลระบบไฟฟ้า

นายดนุพร ศรีฤทธิ์
ผู้ดูแลภูมิทัศน์

นายพยุงศักดิ์ ภู่บาง
ผู้ดูแลระบบประปา

นายวิศนุ พุกแก้ว
ผู้ดูแลระบบประปา

นายอนุรักษ์ เจริญสุข
ผู้ดูแลระบบประปา

นายสมศักดิ์ ศรีฤทธิ์
ผู้ดูแลระบบประปา