ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 27/08/2562